טלפון: 03-9700600   |   support@livedns.co.il
דואר אלקטרוני
סיסמה
[איפוס סיסמא]
הדומיין שלך מחכה ...
www. . חפש
תנאי שימוש ורישום


לצורך סיום הליך רישום/חידוש הדומיין, עליך לאשר כי קראת, הבנת וכי הינך מסכים לכל התנאים של הסכם זה; הינך מודע לכך שלייבדיאנאס כפופה לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי
(ISOC-IL) וכי היא או איגוד האינטרנט עשויים לפרסם מעת לעת שינויים בכללי הרישום ובהסכם זה והינך אחראי להתעדכן בהם ולהיות כפוף להם בכל עת.
הרישום/החידוש של הדומיין מותנה בהסמכה מלאה לכל התנאים המוצגים בהסכם רישום הדומיין כפי שמופיע כדלהלן. הסכמתך לתנאי ההסכם כמוה כחתימה מחייבת שלך על הסכם זה, אם אינך מסכים לתנאים אלו, אל תמשיך בהליך הרישום/חידוש שכן לא נוכל לספק לך את שירותי לייבדיאנאס.


הסכם רישום, חידוש וניהול דומיין


בין: לייבדיאנאס בע"מ - LiveDns Ltd ח.פ. 513230631
(להלן: "החברה" ו/או "LiveDns Ltd" ו/או "לייבדיאנאס") מצד אחד

ובין: שוכר השירות
(להלן: "הלקוח" ו/או "המבקש" ו/או "המחזיק") מצד שני

הואיל והחברה מספקת שירות רישום וחידוש שמות מתחם,
והואיל והלקוח שוכר את שירותי החברה לרישום וחידוש שמות מתחם,
והואיל וקבלת שירותים אלו מהחברה מותנית בהסכמה לאמור להלן,

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:1. כללי

1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

1.2. הלקוח מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שרישום וניהול שמות המתחם נעשים בכפוף לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי (להלן: "כללי איגוד האינטרנט הישראלי" ו"איגוד האינטרנט הישראלי" בהתאמה). הלקוח מאשר בזה כי ניתנה לו הזדמנות מספקת לקרוא את כללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי, כי קרא אותם בפועל והוא מסכים להם. בכלל זה הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים ש-

1.2.1.שמות מתחם נרשמים לתקופות אחזקה של שנה אחת, כאשר עבור חלק מהסיומות ניתן לבצע רישום לתקופות אחזקה ארוכות יותר.

1.2.2.הלקוח כפוף לכללי איגוד האינטרנט הישראלי ליישוב סכסוכים בקשר לזכויות בשמות מתחם.

1.3. הלקוח מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שלייבדיאנאס הינה רשם מוסמך מטעם איגוד האינטרנט הישראלי לרישום שמות מתחם תחת רמת המתחם השנייה בסיומות הבאות:
co.il
org.il
net.il
ac.il
muni.il

1.4. הלקוח מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שלייבדיאנאס כרשם מוסמך מטעם איגוד האינטרנט הישראלי מעבירה את הבקשות לרישום, חידוש ושינויים בפרטי הדומיין לאיגוד האינטרנט וכי הבקשות כפופות לאישור הסופי של איגוד האינטרנט הישראלי בפועל.

1.5. הלקוח מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שלייבדיאנאס איננה שולטת בכל היבטי הרישום. לדוגמא, עם סיום הגשת בקשת רישום שם מתחם, לייבדיאנאס מעבירה את פרטי הבקשה במלואם כפי שהוזנו על ידי הלקוח למרשם לצורך אישור הפעולה וביצועה במרשם. הלקוח מאשר ומסכים כי לייבדיאנאס איננה אחראית לכל אי דיוק הקשור למידע שהוזן לטופס הרישום על ידי הלקוח ולמידע הסופי אותו יזין המרשם.

1.6. הלקוח מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שלייבדיאנאס אינה אחראית ולא תבצע כל החזר כספי או אחר בגין אי דיוקים, טעויות הקלדה, טעויות דיקדוק ושגיאות אחרות בכל הקשור בנושא רישום שם מתחם.

1.7. בעת רישום שם מתחם חדש, הלקוח יכול לבחור האם הדומיין יתאחסן בשרתי ה- DNS של לייבדיאנאס או בשרתי ה- DNS של ספק אחר.
השימוש בשרתי ה- DNS של לייבדיאנאס עבור דומיינים בסיומות .co.ilו- .org.il אשר מנוהלים אצל לייבדיאנאס יינתן כשרות חינם כל עוד לא נעשה בו שימוש מופרז ו/או לרעה.
אם הלקוח בחר להשתמש בשירותי ה- DNS של לייבדיאנאס ללא רכישת חשבון איחסון וללא רכישת "דף בית", אזי הוא מאשר ללייבדיאנאס ליצור מצב בו הקלדת כתובת הדומיין בשורת הכתובת בדפדפן (URL) תציג דף נחיתה (Landing Page) שהותאם על ידי לייבדיאנאס בעבור כלל לקוחות החברה ואשר עשוי להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולכלול בין השאר, אך לא רק, פרסומות לשירותי לייבדיאנאס.

1.8. הלקוח יהיה רשאי לשנות את ה- DNS עבור כל אחד מהדומיינים הפעילים המוגדרים בממשק הניהול שלו וכן לרכוש "דף בית" אישי או חבילת איחסון. עלויות "דף בית" וחבילות האיחסון תוצגנה במחירון החברה המוצג באתר החברה בכל עת.
רישום, חידוש או ניהול שמות מתחם אינם מקנים ללקוח כל זכות לאיחסון דפי רשת, ניהול חשבונות דואר, ניהול דף בית אישי ו/או שירותים דומים ללא עלות כחלק מהשירות.

1.9. הלקוח ו/או המחזיק מאשר בזה ללייבדיאנאס לבצע נעילת הדומיין (lock) באופן אוטומטי לאחר העברת הדומיין לניהול לייבדיאנאס כרשם מוסמך. הנעילה מתבצעת לשם הגנת הלקוח מפני יכולת העברת הדומיין לרשם אחר. הלקוח יכול להגיש בקשת שחרור מנעילה (unlock) לדומיין בהתאם לנהלים הקבועים על ידי החברה. עם זאת, לייבדיאנאס אינה מחויבת בביצוע נעילת הדומיין באופן אוטומטי ו/או בנעילת הדומיין כלל. האחריות הבלעדית לנעילת הדומיין הינה של מחזיק שם המתחם ו/או הלקוח.

1.10. הלקוח ו/או המחזיק מאשר בזה ללייבדיאנאס לבצע נעילת הדומיין (lock) באופן אוטומטי לאחר 10 ימים מיום שחרור הדומיין מנעילה. הנעילה מתבצעת לשם הגנת הלקוח מפני יכולת העברת הדומיין לרשם אחר. הלקוח יכול להגיש בקשת שחרור מנעילה (unlock) לדומיין בהתאם לנהלים הקבועים על ידי החברה. עם זאת, לייבדיאנאס אינה מחויבת בביצוע נעילת הדומיין באופן אוטומטי ו/או בנעילת הדומיין כלל. האחריות הבלעדית לנעילת הדומיין הינה של מחזיק שם המתחם ו/או הלקוח.

1.11. למען הסר ספק, פעולות רישום ו/או חידוש שם מתחם הן פעולות שמתבצעות עבור שם מתחם ספציפי ולא ניתן לבטלן ו/או לקבל בגינן החזר כספי או אחר.

1.12. הלקוח מאשר ללייבדיאנאס לבצע פניה בכל דרך אותה תבחר לייבדיאנאס ליישם, או במספר דרכים שונות, אל מחזיק שם המתחם בכל בקשה להעברת שם מתחם אל לייבדיאנאס מאיגוד האינטרנט או מרשם אחר ו/או מלייבדיאנאס לרשם אחר.

1.13. בכל בקשת עדכון דומיין, לרבות פעולת שינוי באנשי קשר, פעולות עדכון שמות DNS, פעולת סטטוס נעילה (Transfer Allowed / Transfer Locked), על הלקוח ו/או על מחזיק הדומיין, חלה האחריות הבלעדית לוודא מול ממשק איתור הפרטים של איגוד האינטרנט הישראלי (ממשק ה whois), כי אכן הפעולה נקלטה ובוצעה. ממשק ה whois של האיגוד פעיל בכתובת: http://www.isoc.org.il/whois .

1.14. בכל מקרה של נתונים סותרים בין מערכת ניהול שמות המתחם של לייבדיאנאס לבין פרטי ה whois של איגוד האינטרנט הישראלי, הנתונים הקובעים הם אלו המופיעים בפרטי ה whois וללקוח ו/או למחזיק לא תהא שום טענה כלפי לייבדיאנאס במקרה של סתירה בין הנתונים.2. עלויות

2.1. הלקוח מצהיר ומאשר בזה כי ברצונו לשלם ללייבדיאנאס את העלות הנקובה באתר החברה בגין השירותים אותם הוא רוכש מהחברה, לרבות אך לא רק, רישום דומיין, חידוש דומיין והעברת דומיין לבעלות יישות אחרת. הלקוח מצהיר ומסכים שהתשלום יבוצע מראש וללא החזר כספי מלא, יחסי או אחר בשום אופן. יתרה מזאת, גם אם הזכות לדומיין נשללה מהלקוח על ידי המרשם או רשויות החוק, ו/או הדומיין הועבר לבעלות יישות אחרת טרם תום תקופת אחזקת הדומיין, לא יהיה זכאי הלקוח לכל החזר כספי ו/או פיצוי.

2.2. לייבדיאנאס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי השירותים אותם היא מציעה, לרבות רישום וחידוש שמות מתחם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה. המחירים המעודכנים יוצגו בכל עת באתר הבית של החברה.

2.3. במקרה של חיוב חוזר (charge back) ללייבדיאנאס מחברות האשראי איתן סולקת לייבדיאנאס, הלקוח מודע ומסכים שכל הזכויות על הדומיין תישללנה ממנו לאלתר ותועברנה לידי לייבדיאנאס במלואן, לרבות אך לא רק, הזכות להציע את הדומיין לאחרים או להחזיק בו לצרכיה. כמו כן, במקרה של חיוב חוזר שומרת לעצמה חברת לייבדיאנאס את הזכות להקפיא את חשבונך ואף למוחקו לאלתר עד לתשלום בפועל של עלות ההתנהלות האדמינסטרטיבית הכרוכה בחיוב חוזר בסך: 150$ ובתוספת מע"מ כחוק.

2.4. במקרה של חיוב חוזר (charge back) ללייבדיאנאס מחברות האשראי איתן סולקת לייבדיאנאס, בעבור רכישת שירותים שאינם מוגדרים כדומיין, הלקוח מודע ומסכים שכל השירותים יימחקו לאלתר ולא תהיה ללקוח גישה אליהם. כמו כן, במקרה של חיוב חוזר שומרת לעצמה חברת לייבדיאנאס את הזכות להקפיא את חשבונך ואף למוחקו לאלתר עד לתשלום בפועל של עלות ההתנהלות האדמינסטרטיבית הכרוכה בחיוב חוזר בסך: 150$ ובתוספת מע"מ כחוק.3. מידע לצרכי רישום

3.1. כחלק מהליך רישום דומיין ולפי כללי הרישום, מחזיק הדומיין מחוייב למלא את פרטיו המדוייקים בטופס הרישום וכן לשמור פרטים אלה מעודכנים באופן תדיר. בין הפרטים אותם יש חובה למלא בדיוק:
* שם היישות המחזיקה בדומיין: אדם פרטי, חברה בע"מ או עמותה וכן כתובתו המלאה
ומספר טלפון.
* שם הדומיין המבוקש.
* פרטי מנהל הדומיין admin contact– שם מלא, כתובת, טלפון, אימייל.
* פרטי מנהל טכני tech contact– שם מלא, כתובת, טלפון, אימייל.
* פרטי zone contact– שם מלא, כתובת, טלפון, אימייל.
* פרטי billing contact– שם מלא, ת.ז., מספר כרטיס אשראי, תוקף כרטיס האשראי,
סוג הכרטיס.
* כתובות ה- DNS המקושרות עם הדומיין.

3.2. הודעות על חידוש תקופות האחזקה לדומיין תישלחנה אל הלקוח על ידי לייבדיאנאס החל מ- 60 יום טרם תום תקופת האחזקה. על הלקוח לוודא כי כל פרטי יצירת הקשר עם מנהל הדומיין הינם מדוייקים וכי יש לו נגישות לתיבת הדואר של מנהל הדומיין אליו תישלחנה הודעות החידוש.
במהלך 60 הימים טרם תום תקופת האחזקה שומרת לעצמה לייבדיאנאס את הזכות להודיע למנהל הדומיין מדי פעם בפעם על תאריך התפוגה הקרב ולהפנות אותו לחידוש שם המתחם.
הלקוח מודע כי פרטים שאינם נכונים, או שהשתנו או שאינם זמינים יגרמו לכך שההודעות על החידוש לא תגענה אליו וייתכן כי הדבר יגרום לאי חידוש הדומיין ואי זמינות כל השירותים הקשורים עימו, כמו גם שיחרור הדומיין לרישום על ידי גופים אחרים והוא משחרר את לייבדיאנאס מכל אחריות בנושא זה.

3.3. הלקוח מצהיר בזה ומודע כי האחריות לחידוש שם מתחם שברשותו הינה עליו בלבד והוא משחרר את לייבדיאנאס לחלוטין מכל מצב ומכל סיבה שבגינה לא יחודש שם המתחם. אי דיוק בפרטי ההתקשרות, שגיאות הקלדה, שגיאות כתיב, שינוי כתובת אימייל, חסימת דברי דואר, הפעלת מנגנוני אנטי ספאם, תקלה בקבלת דבר דואר ואחרים יגררו אי קבלת הודעות בדבר תפוגת הדומיין וייתכן כי הדומיין יפוג והאחריות לאי חידוש הדומיין ולכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מכך תיפול על הלקוח באופן בלעדי.

3.4. הלקוח מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שלייבדיאנאס אוחזת במאגר נתונים הכולל את פרטיו המלאים לרבות כל הנתונים אותם הוא הזין בהליכי הרישום והחידוש של שמות המתחם אותם הוא מנהל או אשר בהם הוא אוחז. כמו כן, רשאית לייבדיאנאס לאסוף כל מידע נוסף הנכלל בהליך הרישום לרבות שעות מדויקות לביצוע פעולות, תאריכים ושעות כניסה לממשקי ניהול הדומיינים, כתובות IP מהם בוצעו הפעולות עבור הדומיין או אשר באמצעותן הייתה גישה למערכת ניהול הדומיינים.
לייבדיאנאס לא תעביר את המידע אותו היא אוחזת לגוף אחר, למעט אם נדרשה כך על פי כללי הרישום או לפי צו בית משפט.

3.5. הלקוח מצהיר ומאשר כי הפרטים אודות היישות האוחזת בשם המתחם והיישויות המוגדרות כבעלי תפקידים עבור המתחם וכן תאריכי רישום, תפוגה, שם הרשם וכל מידע אחר הכרוך עם הדומיין יופיעו במאגר הנתונים של איגוד האינטרנט הישראלי וניתן יהיה לבצע איחזור וחיפוש ציבורי מתוך מערכת ה- WHOIS הנגישה לכלל הציבור בכל עת.

3.6. גם אם הדומיין נרשם באמצעות צד שלישי עבור מחזיק הדומיין או העושה בו שימוש, האחריות תהיה על מנהל הדומיין ועל האוחז בדומיין לבצע חידוש בפועל במועד הנדרש ולאחר תשלום מלוא דמי הרישום. האוחז בדומיין, כל אנשי הקשר הקשורים עם הדומיין וכל צד שלישי או אחר הקשורים עימו משחררים בזה את לייבדיאנאס מכל אחריות לחידוש הדומיין במועד ובכלל.4. רישום דומיין והגבלות

4.1. הליך ההקצאה יחל בהגשת טופס בקשה מלא בממשק רישום שמות המתחם ויועבר לאיגוד, בהתאם לפרוצדורות שנקבעו לכך ע"י איגוד האינטרנט הישראלי. יחד עם הגשת הבקשה, ישלם הלקוח את מלוא דמי הרישום מראש. כל הפרטים הכלולים בבקשה נדרשים להיות מלאים ונכונים.

4.2. הלקוח מודע ומסכים כי הגשת בקשה מהווה הסכמה לכללי הרישום ולתנאי הסכם זה במלואם.

4.3. הקצאת שמות מתחם ברמה השלישית תחת הסיומות שלהלן, יוקצו שמות מתחם לכל אדם או ישות משפטית אחרת:
(א) .co.il - הסיומת מיועדת בעיקר לגופים מסחריים, אולם אינה מוגבלת לרישום ע"י גופים שאינם כאלה.
(ב) .org.il - הסיומת מיועדת בעיקר לגופים שאינם מסחריים, אולם אינה מוגבלת לרישום ע"י גופים שאינם כאלה.
איגוד האינטרנט הישראלי רשאי לשנות את רשימת הסיומות ללא הודעה מוקדמת. איגוד האינטרנט הישראלי רשאי לדרוש, כתנאי לביצוע הקצאת שם המתחם, ראיות להוכחת התאמתו של המבקש לרישום שם מתחם תחת סיומת מסוימת.

4.4. איגוד האינטרנט הישראלי יעבד את הבקשה, יבחן אם שם המתחם המבוקש עומד בקריטריונים הקבועים בכללי הרישום התקפים בעת הגשת הבקשה, ויקבע האם להקצות את שם המתחם.
איגוד האינטרנט הישראלי רשאי לדחות כל בקשה שלא מולאה באופן מדויק ומלא.
בחינת הבקשות תעשה על פי העיקרון של "first to apply, first served", כלומר, מי שמקדים להגיש בקשה, בקשתו תבחן ראשונה. הלקוח משחרר בזה את לייבדיאנאס ואת איגוד האינטרנט הישראלי מכל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה במקרה בו שם המתחם לא יוקצה לו, אף אם היה פנוי לרישום בעת הגשת הבקשה.

4.5. לא יוקצו שמות המתחם שלהלן:
*הקצאה קיימת - שמות מתחם שכבר מוקצים במרשם שמות המתחם.
*אורך - שמות מתחם הקצרים משלושה תווים.
*אי עמידה בכללי הרישום - שמות מתחם שאינם עומדים בכללי הרישום שבתוקף בעת הגשת הבקשה לאיגוד, המפורסמים בכתובת http://www.isoc.org.il/domains.
*שמות פוגעניים או אסורים ע"פ חוק - שמות המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור או שמות שבכל דרך אחרת אינם תואמים את חוקי מדינת ישראל.

4.6. (א) שם מתחם אינו יכול להיות זהה לרמת מתחם עליונה הקיימת ברשת האינטרנט בעת הגשת הבקשה, ואינו יכול להיות המחרוזת "www".
(ב) שם המתחם ברמה השלישית אינו יכול להתחיל או להסתיים במקף (hyphen), או להכיל שני מקפים רצופים ("--").
(ג) שם מתחם חייב להתאים לדרישות הטכניות של מערכת שמות המתחם ("DNS") התקפות במועד הגשת הבקשה.

4.7. מצגי המחזיק והצהרותיו
הגשת בקשה להקצאת שם מתחם בידי המבקש מהווה הצהרה של המחזיק כי המחזיק הינו ישות משפטית, וכי הקצאת שם המתחם והשימוש בו ע"י המחזיק לא מפרים זכויות של צד שלישי. בנוסף, הגשת הבקשה מהווה את הסכמת המחזיק לכך שאיגוד האינטרנט הישראלי לא ישא בכל אחריות בשל הקצאת שם המתחם או השימוש בו.

4.8. הקצאת שם מתחם אינה ערובה ללגיטימיות השימוש בשם בחינת הבקשה והקצאת שם המתחם אינם ערובה או אישור לכך שהשימוש שעושה המחזיק בשם הוא שימוש כדין על פי חוקי מדינת ישראל. איגוד האינטרנט הישראלי או עובדיו לא ישאו בכל אחריות בשל העובדה ששם המתחם הוקצה למחזיק.

4.9. הגשת בקשה בשמו של המחזיק שמות מתחם מוקצים למחזיקים. אם מגיש הבקשה הוא צד שלישי בשמו של המחזיק, באחריותו הבלעדית של מגיש הבקשה לוודא כי הוא בעל כל ההרשאות, יפויי הכח והסמכויות הדרושות מאת המחזיק לפי כל דין ו/או הסכם, לצורך הגשת בקשה למרשם. בעצם הגשת הבקשה למרשם, ייחשב מגיש הבקשה כמי שמאשר כלפי איגוד האינטרנט הישראלי כי הוא בעל כל ההרשאות, יפויי הכח והסמכויות כאמור.

4.10.המבקש פוטר את איגוד האינטרנט הישראלי מכל אחריות והיה ויתברר כי לא היו לו כל ההרשאות, יפויי הכח והסמכויות הדרושות להגשת בקשה למרשם. המבקש ישפה את איגוד האינטרנט הישראלי, מנהליו, עובדיו ו/או מי מטעמו על כל נזק, תשלום, הפסד או הוצאה שייגרמו למי מהם, אם יתברר כאמור לעיל. המבקש אינו זכאי מן איגוד האינטרנט הישראלי לכל החזר בגין בקשה שהוגשה בלא כל ההרשאות, יפויי הכח והסמכויות הדרושות לכך.

4.11.הפניה פעילה לשרתי שמות מתחם (DNS) שמות מתחם מוקצים מתוך מטרה שייעשה בהם שימוש, ולא על מנת ליצור מהם מאגר של שמות מתחם. לשם מתחם מוקצה צריכה להיות הפניה פעילה לשרת Primary DNS Serverו- Secondary DNS Server. לשני השרתים צריכה להיות קישוריות IP קבועה לרשת האינטרנט (לשם ביצוע queries ו- zone transfer). כאשר שרתי שמות פעילים כאמור לא סופקו ע"י המחזיק במשך תקופה של שנה, איגוד האינטרנט הישראלי רשאי למחוק את הקצאת שם המתחם ממרשם שמות המתחם.
תוכנית שותפים

4.12.בין לייבדיאנאס בע"מ לבין הלקוח ("השותף") לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד, יחסי שותפות, יחסי זכיין ומעניק זכיינות או כל יחסים אחרים שאינם יחסי ספק-לקוח גרידא וזאת על פי נספח זה ותנאי ההתקשרות הכלליים עם לייבדיאנאס כפי שמוגדרים ב: http://www.livedns.co.il/Terms.aspx .

4.13.כל נקודת קרדיט מהווה זכות לרישום או חידוש של שם מתחם בסיומת co.il או org.il בלבד למשך שנה אחת בלבד. 4.14. לשותף קיימת הזכות לרכוש בכל עת נקודות קרדיט נוספות אך ורק על פי המדרגים המופיעים בממשק ניהול הדומיינים ועל פי המחירים המופיעים בממשק ניהול הדומיינים.

4.15.ללייבדיאנאס הזכות לשנות את מחיר נקודת הקרדיט בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. נקודות קרדיט שנרכשו קודם לשינוי המחיר לא יושפעו ולא תשולם בגינם תוספת במקרה של עליית מחירים וכן לא יבוצע החזר כספי במקרה של ירידת מחירים.

4.16.השותף מצהיר בזה כי ידוע לו שלאחר שאושרה פעולה הכרוכה בתשלום, לרבות, אך לא רק, רכישת נקודות קרדיט, רישום דומיין, חידוש דומיין, לא יוחזר הסכום שנגבה בגין הפעולה מכל סיבה שהיא.

4.17.ללייבדיאנאס עומדת הזכות לבטל את נקודות הקרדיט העומדות לזכות השותף ומנגד לזכות את השותף בגין נקודות הקרדיט שרכש לפי עלות נקודת הקרדיט ביום רכישתה וזאת בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

4.18.ללייבדיאנאס הזכות לא לקבל לקוח כשותף וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.19.למען הסר ספק,מובהר בזה כי לא ניתן לבטל, להמיר לשירותים אחרים, להעביר זכויות, להמחות זכויות, למשכן או לקבל זיכוי בגין נקודות קרדיט שנרכשו, כולן או חלקן.5. חידוש, עידכון והעברת בעלות

5.1. חידוש (Renew)
את הקצאת שם המתחם בסיומות: co.il, org.il, net.il, ac.il, muni.il, .com, .net, .org, .biz ניתן לחדש לתקופות הקצאה נוספות של שנה קלנדרית אחת (1) או שנתיים קלנדריות (2) או שלוש שנים קלנדריות (3) או ארבע שנים קלנדריות (4) או חמש שנים קלנדריות (5), על פי בחירת המחזיק - ובלבד שבכל עת, תקופת ההקצאה לא תעלה על חמש שנים קלנדריות מיום ביצוע החידוש. חידוש הקצאה יכול להיעשות ביחידות של שנה קלנדרית בלבד.

5.1.1.מועד החידוש הוא בתום תקופת ההקצאה שנבחרה ע"י המחזיק. היא נספרת מיום הקצאת שם המתחם, העברת זכויות האחזקה בו או חידושו האחרון. חידוש הקצאת שם המתחם הוא למחזיק הקיים.

5.1.2.האחריות על חידוש שם המתחם היא על המחזיק. גובה דמי החידוש הוא כפי שייקבע על ידי לייבדיאנאס מעת לעת.

5.1.3.לייבדיאנאס עשויה להודיע ללקוח על תאריך החידוש, אך איננה אחראית להודיע ללקוח על תאריך החידוש.

5.2. תוצאות אי חידוש איגוד האינטרנט הישראלי רשאי לבטל, ללא הודעה מוקדמת, הקצאת שם מתחם שלא חודשה במועד. עד למחיקתו הסופית של שם המתחם מן המרשם ע"י איגוד האינטרנט הישראלי, שם המתחם ימשיך להיות מוקצה. איגוד האינטרנט הישראלי לא יפעיל את שיקול דעתו לביטול הקצאה בטרם חלוף 30 יום מתאריך החידוש. לאיגוד הסמכות הבלעדית להאריך את תקופת ה"חסד" (grace), בהתחשב בנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה, אולם הארכה כאמור לא תעלה על 15 יום נוספים, אלא במקרים חריגים.

5.3. עדכון פרטים (Modify) - כל בקשה לעדכון פרטים בהקצאה של שם מתחם, למעט בקשת העברת זכויות למחזיק אחר (Reassign) או בקשת העברת ניהול בין רשמים (Transfer), תעשה באמצעות הגשת בקשת Modify. העדכון יתבצע באמצעות הגשת בקשה על ידי לייבדיאנאס למרשם.

5.4. שינוי בעלות – (re-assign) - שינוי בעלות על דומיין כמוהו כהליך רישום מחדש. וכרוך בעלות בסך 350 ש"ח כולל מע"מ. הורד טופס Re-Assign

5.4.1.העברת זכויות אחזקה היא מחיקה של רשומת שם המתחם הקיימת והקצאה של רשומה חדשה - שאוחדו לפעולה אחת.

5.4.2.לא ניתן להעביר זכויות אחזקה בשמות מתחם, גם אם הוקצו לפי נוסח כללים קודם, אם הקצאתם אסורה ע"פ הגבלות על ההקצאה כפי שמפורטות בסעיף 7 לכללי הרישום.

5.4.3.הליך העברת זכויות אחזקה למחזיק אחר תעשה באמצעות הגשת בקשת העברת זכויות (Re-Assign) לאיגוד. הגשת הבקשה תעשה באמצעות החברה, ע"י הגשת בקשת Re-Assign מהכתובת.
מחזיק השם נדרש לאשר בקשת העברת זכויות אחזקה, בהתאם לפרוצדורות שנקבעו ע"י איגוד האינטרנט הישראלי.
גביית תשלום דמי העברת זכויות אחזקה תעשה ע"י לייבדיאנאס לפי מחירון החברה לפעולה זאת.
עד לקבלת מלוא דמי העברת הזכויות, העברת הזכויות לא תחשב כמושלמת. רק עם קבלת מלוא דמי העברת החידוש ע"י לייבדיאנאס יושלם תהליך חידוש ההקצאה. החברה רשאית לבטל את העברת הזכויות בכל עת בשל אי תשלום והליך העברת הזכויות כפוף לכללי איגוד האינטרנט הישראלי ולאישורו בפועל.

5.4.4.הקצאה לאחר העברת זכויות - עם השלמת הליך העברת הזכויות, החברה תגיש בקשה לאיגוד לרשום את פרטיו של מחזיק השם החדש (מקבל זכויות האחזקה בשם המתחם) במרשם שמות המתחם. מועד החידוש של הקצאת שם המתחם הוא שנה קלנדרית אחת.

5.4.5.מחזיקו החדש של שם המתחם (מקבל הזכויות) כפוף לכללי הרישום התקפים בעת השלמת תהליך העברת הזכויות וכן לכללי הסכם זה. איגוד האינטרנט הישראלי ולייבדיאנאס רשאים לדרוש ראיות להוכחת זכאותו של המחזיק החדש להקצאת שם מתחם המועבר לאחזקתו, כתנאי להעברת הזכויות.

5.4.6.מחזיקו החדש של שם המתחם (מקבל הזכויות) כפוף לכללי הרישום התקפים בעת השלמת תהליך העברת הזכויות. איגוד האינטרנט הישראלי רשאי לדרוש ראיות להוכחת זכאותו של המחזיק החדש להקצאת שם מתחם המועבר לאחזקתו, כתנאי להעברת הזכויות.

5.5. בהתקיים אחת מן הנסיבות המפורטות להלן, יהיה איגוד האינטרנט הישראלי רשאי לבטל הקצאה של שם מתחם:
(א) כאשר השארת ההקצאה בתוקף תגרום לאיגוד להפר התחייבות חוקית, הוראות צו בית משפט ישראלי או החלטת בורר סופית.
(ב) בעקבות החלטה של דיין או הרכב IL-DRP (כהגדרתו בסעיף ‏24.3 להלן).
(ג) איגוד האינטרנט הישראלי לא יקצה מחדש שם מתחם שהקצאתו בוטלה באופן חד צדדי ע"י איגוד האינטרנט הישראלי על פי סעיף 21.2 למחזיק חדש במשך תקופה של 30 יום מביטול ההקצאה, על מנת לאפשר למחזיק להעמיד את ההחלטה לבחינת בית משפט.6. תוכן וזכויות יוצרים

6.1. לייבדיאנאס מציעה שירותי אינטרנט לרבות שירותי רישום שמות מתחם, אירוח אתרים, שיווק ופיתוח של דפי אינטרנט.
שרתי החברה ישמשו אך ורק למטרות חוקיות. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי חוות השרתים, שרתי החווה, מחשבי החברה, חשבונות לקוחות החברה או כל חשבון אחר בחוות השרתים אסור בהחלט.
בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ועובדיה.

6.2. הלקוח מצהיר בזה כי הבין והסכים שכל המידע, לרבות אך לא רק, נתונים, טקסטים, תכנים, תוכנות, תמונות, סרטים, קבצי מדיה, גרפיקה, וידאו, הודעות וכן כל חומר אחר, פרטי או ציבורי, הינו באחריותו הבלעדית. למען הסר ספק, לייבדיאנאס לא תהיה אחריות לכל תוכן שהועלה, הועבר, נשלח או נעשה נגיש לציבור ואשר קשור עם שם המתחם ו/או בכלל בכל הקשור לשירותים אותם היא מספקת ללקוחותיה. לייבדיאנאס לא תאפשר שימוש בשרתיה לצורך ניצול זכויות יוצרים. כל עבודה המעוגנת בזכויות יוצרים, קטעי שמע, וידאו, מוזיקה, או כל חומר אחר הנושא זכויות יוצרים, אשר שיופעל על שרתי החברה או שיהיו אליו קישורי אינטרנט כלשהם.
לייבדיאנאס לא תאפשר חומר למבוגרים בלבד כפי המופיע בסעיף נפרד בהסכם זה.
תוכניות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות או כל חומר אחר המזוהה עם כת השטן, אלילים, תוכנות פיראטיות, תכוניות לניטרול הגנות וסיסמאות בתוכנות וכל חומר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף.
כמו כן, כל קישור לאתרים הכוללים חומר מסוג זה, ו/או המסבירים כיצד לגשת לחומר מסוג זה, אסורים בהחלט, והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של הסכם זה.

6.3. בהתאם לדרישות מערכת מיוחדות בכל הנוגע לאתרים הקשורים בתעשיית הסקס והפורנוגרפיה, הפעלת אתרי סקס או אתרים הקשורים לסקס אסורה בהחלט תחת חשבונות בשרתים השיתופיים.
הנוגע קשור גם לאתרים המבצעים קישורים לאתרים אחרים הכוללים חומר פורנוגרפי במקום אחר.
האמור בשורות הנ"ל נכון גם לכל פעילות שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה אם באופן ישיר או בעקיפין.

6.4. הלקוח מצהיר כי לא יעשה שימוש בכל חומר שאינו אוחז בזכויות היוצרים לו, לרבות פטנטים רשומים, סימני מסחר, סודות מסחריים וכל מידע שיכול לגרום עוול ו/או לנזק ישיר או עקיף ללייבדיאנאס, לאיגוד האינטרנט הישראלי או ליישות אחרת.

6.5. הלקוח מתחייב שלא להשתמש בוירוסים, סוסים טרויינים, רוגולות ו/או בכל תוכנה או קוד אחרים המשמשים להפרעה, שאיבת מידע, השמדה ומחיקה של תוכנה, חומרה ורשתות תקשורת.

6.6. הפרה של מערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים או בשרתים עצמם או במחשבי החברה או במחשבי לקוחות החברה, אסורים בהחלט ועשויים להוות עבירה אזרחית או פלילית בהתאם.
דוגמאות אשר ניתן לכלול ביניהן, אך לא רק, הן:
גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים אסורה בהחלט. כל ניסיון לביצוע הונאות אינטרנט מכל סוג שהוא, וביניהן, שיחזור סיסמאות, SNIFFING, HACKING, CRACKING, או כל שיטה אחרת שמוזכרת או שאינה מוזכרת בזאת אסורה ומהווה עבירה פלילית.
כל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות הנ"ל על ידי לקוח החברה ללקוחות החברה האחרים או למשתמשי אינטרנט אחרים שאינם לקוחות החברה באמצעים אותם מספקת לו החברה, ישמשו עילה לסגירת חשבון מיידית וללא כל התראה מוקדמת.

6.7. שליחת הודעות אימייל פירסומיות או בכמות מסחרית, באמצעות או דרך שרתי לייבדיאנאס ללקוחות לייבידאנאס, או שימוש בכתובות אימייל המצויות תחת שרתי לייבדיאנאס, אסורה בהחלט.
שימוש בשרת ISP כלשהו לצורך שליחת הדואר אינה פוטרת את הלקוח מאחריות בכל הנוגע לשימוש בכתובות דואר אלקטרוני הקיימות תחת השרת. שימוש בכתובת דואר אלקטרוני לאמצעים שאינם טהורים ואשר עשויים להוות מטרד לצד ג' יהוו הפרה בוטה של תנאי שימוש אלו ועשויים לגרור סגירת החשבון לצמיתות ובאופן מיידי.
לייבדיאנאס מגבילה את כמות שליחת הדואר בקבוצות דרך האתר ל- 25 אימיילים כל שעה.

משלוח רשימות תפוצה גדולות מהרשום באמצעות סקריפטים דרך השרת, אסורה בהחלט!
הלקוח מחוייב להימנע מהפעולות הבאות:
1. משלוח "דואר זבל" (Junk Email) ו/או דואר אלקטרוני מסחרי בתפוצה גדולה
לנמענים שלא ביקשו במפורש לקבלו (spam) ו/או מכתבי שרשרת.
2. ביצוע כל מעשה או מחדל, העלול לפגוע או לגרום נזק למשתמשים ברשת אינטרנט
בכלל וללקוחות בזק בינלאומי בפרט.
3. קיום אתר אינטרנט אשר מפורסם באמצעות spam, ללא תלות במקור הפרסום
(spamvertised).

הלקוח מצהיר בזה כי לא יהיה לו כל קשר למשלוח spam. אם יתברר כי קיים קשר כאמור, תהא LiveDns Ltd רשאית לאלתר, מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה לפי כל דין, להפסיק לצמיתות את אספקת שירותי אירוח האתר ו/או הדואר המסופקים ללקוח, וכן הלקוח יישא, במקרה זה, בכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם ל- LiveDns Ltd כתוצאה מפעילות ה-spam כאמור.

6.8. סודיות.
בעת רישום למערכת ניהול שמות המתחם, מתבקש הלקוח למלא טופס הכולל את פרטיו האישיים לרבות כתובת אימייל וסיסמא בעלת שישה תווים ומעלה. כתובת האימייל והסיסמא ישמשו את הלקוח לגישה לממשק ניהול שמות המתחם ובאחריותו הבלעדית לשמור בסודיות פרטים אלו ולא להעבירם לאף גורם. אי שמירת פרטים אלו בסודיות עשויה להוביל לשינוי פרטים הקשורים עם שמת המתחם ולאיבוד הבעלות בחשבון לרבות בדומיינים הקשורים עימו כאשר האחריות במלואה היא על הלקוח והוא משחרר בזה את לייבדיאנאס מכל אחריות.

6.9. חלה על הלקוח האחריות הבלעדית לשמור את שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונו, ולהימנע מהסכנה שיבוצעו פעולות בלתי-מורשות בשמות המתחם שרכש. לייבדיאנאס לא תהיה אחראית לכל פעולה, שתבוצע בקשר עם שמות המתחם בהם הלקוח אוחז, כתוצאה מכך שלא שמר את שם המשתמש והסיסמא בסודיות או שהתרשל בשמירתם או שנידב מידע לגביהם לצד שלישי.

6.10. כל החומר המופיע באתר החברה, לרבות, אך לא רק, לוגו החברה, השמות, סימני המסחר, סמלים, הסכם זה, תקנון החברה, תנאי השימוש, תכני האתר בכללותם, גרפיקה, תמונות, טבלאות, מידע, טקסטים, קבצי מדיה, וידאו ואחרים, הינם קניינה הרוחני של החברה והם מוגנים בזכויות יוצרים כאשר חל איסור חמור על העתקתם או שימוש בהם ללא אישור תקף ובכתב ממורשי החתימה בחברה.

6.11. למען הסר ספק, המוצרים ו/או השירותים ו/או השמות ו/או סימני המסחר, הלוגו או הסמלים המסחריים של צדדים שלישיים, אשר עשויים להופיע באתר, הינם קניינם הרוחני של אותם צדדים שלישיים, אשר אחראים לתוכן ולשירותים ו/או למוצרים שלהם בהתאם.7. הגבלת והסרת אחריות
על החברה לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן שירותי האינטרנט אותם היא מספקת, לרבות, אך לא רק, רישום שמות מתחם, למרות שהיא תבצע כל שביכולתה לצורך הענקת שירותים על הצד הטוב ביותר.
על לייבדיאנאס לא תחול כל אחריות לכל נזק אם/וכאשר ייגרם לנוטל השירות ומכל סיבה שהיא. כמו כן, על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו/או אי הגעתו של מידע, ו/או הגעת מידע שלא ליעדו, ו/או כשל פנימי, ו/או טעויות של הלקוח.
לייבדיאנאס אינה מתחייבת בשום דרך לאחוזי רציפות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או בחוות השרתים או בכל אחד ממחשבי החברה הקשורים עימה בפעילותה. הלקוח אחראי לגיבוי תמידי של הקבצים המצויים תחת חשבונו. לייבדיאנאס אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא. לייבדיאנאס אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתי לייבדיאנאס או מערכותיה, ואף לא לשרתי הגיבוי באם יופעלו. לייבדיאנאס אינה אחראית ללקוחותיה או לצד ג' כתוצאה מכל סיבה היכולה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך.
בכל מקרה, סף האחריות של לייבדיאנאס יוגבל לעלות רישום או חידוש או הקצאה מחדש של שם המתחם או לעלות החודשית של השרות הניתן ללקוח בלבד.
החברה אינה אחראית לחומר הקיים בשרתיה ולא תבצע גיבויים בהתאם. כל בוררות שהיא בין חברת לייבדיאנאס והלקוח יבוצעו בבתי המשפט/הדין השונים בהתאם למיקום מחשבי החברה ביום ביצוע ההזמנה, שם נחתם ההסכם.

7.1. שירותי רישום שמות המתחם המוצעים על ידי לייבדיאנאס ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי לייבדיאנאס ו/או איגוד האינטרנט בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכים ודרישות מסוימים.

7.2. לייבדיאנאס אינה מתחייבת ששירותי הרישום של שמות מתחם יהיו ללא טעויות, או חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לשירותי הרישום - אצל לייבדיאנאס, איגוד האינטרנט או מי מספקיהם.

7.3. לייבדיאנאס לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל בחינת הבקשה לרישום שם מתחם או ניהול הרישום לאחר שהשם נרשם או בשל חידוש או אי חידוש שם מתחם. בכל מקרה, מוגבלת אחריות לייבדיאנאס לסכום שנפרע לידיו בפועל בגין פעולת רישום הדומיין או חידוש הדומיין או שינוי הבעלות על לדומיין.

7.4. לייבדיאנאס תעשה כמיטב יכולתה להגן על מערכות המיחשוב שלה מפני חדירות. עם זאת, לייבדיאנאס אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב, נסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות אותה לאספקת שירותי הרישום של שמות המתחם. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר - לרבות מידע שנאגר אודות הלקוח - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מבעליה, עובדיה וכל אחר מטעמה.

7.5. לייבדיאנאס אינה נושאת באחריות לשימוש שיעשו צדדים שלישיים כלשהם במידע שנמסר לצורך רישום שמות המתחם ואשר מתפרסם במערכת ה-WHOIS אותה מפעיל איגוד האינטרנט ואשר נמצא בשימוש ספקים בישראל ובעולם כולו.

7.6. לייבדיאנאס אינה נושאת באחריות לכל מעשה או מחדל שיבצע איגוד האינטרנט הישראלי בקשר עם רישום שמות מתחם או ניהול רישומם.

7.7. לייבדיאנאס אינה נושאת באחריות לכל טענה, תביעה או דרישה שתוגש נגד הלקוח על-ידי צד שלישי, בטענה שזה הפר את זכויותיו ברישום שמות המתחם - לרבות תוצאותיו של כל הליך משפטי שיתקיים בגין כל טענה, תביעה או דרישה כאמור, בין אם בערכאות בישראל או בחו"ל ובין אם במסגרת הליכי בוררות, גישור וכל הליך מקביל, כאמור בכללים לפתרון מחלוקות, החלים על שמות המתחם בסיומת .il

7.8. לייבדיאנאס אינה נושאת באחריות לכל נזק, אבדן, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו ללקוח בגין רישום שמות מתחם באיגוד - ובכלל זה כל נזק עקיף או תוצאתי.

7.9. הלקוח פוטר בזה ומעניק חסינות והגבלת אחריות לפי סעיפי הסכם זה ללייבדיאנאס כמו גם למנהליה, עובדיה, וכל מי מטעמה הקשור בעניין רישום שמות המתחם.

7.10.הלקוח, או צד שלישי או מי מטעמם, מתחייבים בזה לשפות את לייבדיאנאס בגין כל תביעה, הפסד וכן בגין כל נזק אחר שיגרם לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה בגין הפרת של הסכם זה או הפרת כללי הרישום.


8. שירות ללקוח
לייבדיאנאס מספקת ללקוחותיה שירות אדמינסטרטיבי וטכני מוגבל לתיפעול שוטף של ממשק ניהול שמות המתחם.
תמיכה טלפונית לנציג יחיד מטעם הלקוח בכל הקשור לתפעול שוטף של ממשק ניהול שמות המתחם.

8.1. תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני תינתן ללקוח על ידי משלוח פירוט מפורט של התקלה או בקשה להסבר אודות תיפעול התוכנה על ידי נציג הלקוח, כתובת: support@livedns.co.il מענה ללקוח יסופק תוך פרק זמן סביר של 24-48 שעות בימי עבודה כסידרם. תקלות שידרשו מהחברה פרק זמן ארוך יותר יגררו הארכת פרק הזמן בו תינתן התשובה ו/או הפיתרון ללקוח על פי שיקול דעתה הבלעדי והמקצועי של לייבדיאנאס.

8.2. תמיכה במקרים של בעיות בהפעלת ממשק ניהול שמות המתחם הינה באמצעות האימייל כפי שמפורט בס"ק 8.1 וכן טלפונית ותינתן בין השעות 09:00 ועד 17:00 בימים א-ה' בשבוע, לא כולל ערבי חג, ימי חג ושבתות.

8.3. מתן שירות ללקוח מחייב את הלקוח לידע בסיסי בתיפעול מחשב אישי, גישה וידע בהפעלת דפדפן וכן גישה זמינה לרשת האינטרנט.

8.4. ממשק ניהול שמות המתחם של החברה מותאם לדפדפנים מסוג אינטרנט אקספלורר 9.0 וגוגל כרום 32.0 ואין לייבדיאנאס מתחייבת כי יתאים לגלישה גם בדפדפנים אחרים על גירסאותיהם השונות.


9. עריכת תנאי שימוש
לייבדיאנאס שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים מהסכם זה ללא הודעה מוקדמת.
הנוסח המעודכן של הסכם זה יופיע כל העת באתר החברה ויהיה זמין לכל.


10. ביטול והחזרים
חברת לייבדיאנאס שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת בשל אי עמידה בתנאי השימוש, בתנאי הסכם זה ובשל כל הפרה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של לייבדיאנאס.
החזר יחסי או אחר לא יינתן, במקרה שהלקוח החליט לבטל את השימוש בשירות בטרם הסתיימה התקופה בגינה שילם.
בקשה לביטול שירותי החברה מחייבת הגשתה בפקס ל: (03-9700601 ) או בכתב לכתובת: (לייבדיאנאס בע"מ, ת.ד. 3848 פ"ת 49130) ובצירוף הפרטים הבאים במלואם: כתובת שם המתחם, שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם מלא של המבקש ותפקידו.
במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר פירמה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.
למען הסר ספק, לא יתבצע החזר כספי יחסי או אחר בגין שירותי החברה, כגון, אך לא רק, שם מתחם (דומיין), חידוש שם מתחם, תעודת SSL, חבילת איחסון וחבילת תיבות דואר.


11.1. תשלום
במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו או כל סיבה אחרת יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, לייבדיאנאס עשויה להשעות באופן מיידי את השירותים אותם היא מספקת ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
הלקוח מחוייב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית ללייבדיאנאס על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות האימייל בפורמט PDF, למעט אם ביקש הלקוח קבלת החשבוניות גם על ידי דואר ישראל, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
כל התשלומים הינם במטבע ישראלי - ש"ח (₪), ובתוספת מע"מ כחוק.
תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק. אם אי קבלת התשלום בפועל תגרור אי רישום, אי חידוש, או העברת הזכויות של שם המתחם לאחר, מובהר בזאת כי הלקוח משחרר באופן מוחלט את לייבדיאנאס מכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מכך לו, למי מטעמו ולכל צד ג' הקשור עם שם המתחם.


11.2. לייבדיאנאס תפיק חשבונית מס/קבלה כנגד תשלום בפועל.
שוכר השירות מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני – חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית. חשבונית ממוחשבת מאושרת על ידי רשויות המס.
חשבונית ממוחשבת הינה חשבונית מס קבילה לכל עניין ודבר כאשר הפקתה מתבצעת ללא שימוש בנייר. חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית, ככל שתופק, תישלח לשוכר השירות כתחליף לחשבונית מודפסת על גבי נייר.


12. בוררות במחלוקות

12.1.כל מחלוקת בין צדדים הנוגעת להקצאת שמות מתחם תתברר בין הצדדים לבין עצמם. והחברה לא תנקוט כל עמדה באשר לזכויות המחזיק או צד שלישי.

12.2.כשירות לקהילת האינטרנט, יצר איגוד האינטרנט הישראלי את ה- IL-DRP, שהוא מנגנון חלופי ומהיר להכרעה בסכסוכים הנוגעים להקצאת שמות מתחם. הכללים והפרוצדורות הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP, המהווים חלק בלתי נפרד מכללי רישום אלה, פתוחים לעיון בכתובת: http://www.isoc.org.il/domain_heb/ildrp_rules.html

12.3.המחזיק מסכים לסמכות ה- IL-DRP. סעיף זה אינו גורע מזכותו של כל אדם לפנות לערכאה שיפוטית או לבוררות לשם פתרון מחלוקת הנוגעת להקצאת שמות מתחם.

12.4.למען הסר ספק, לייבדיאנאס ואיגוד האינטרנט הישראלי אינם בוררים במחלוקות הקשורות בשמות מתחם ובכלל.


בכל הנוגע לשמות מתחם תחת הסיומת il. יחולו בין השאר גם הכללים הבאים:
13. כפיפות לכללי איגוד האינטרנט הישראלי

13.1. מבקש הרישום מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שרישום וניהול שמות מתחם נעשים בכפוף לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי (להלן: "כללי האיגוד" ו"האיגוד", בהתאמה). מבקש הרישום מאשר בזה כי ניתנה לו הזדמנות מספקת לקרוא את כללי הרישום של האיגוד, כי קרא אותם בפועל והוא מסכים להם. בכלל זה, מבקש הרישום מצהיר ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים ש -
13.1.1. שמות המתחם נרשמים לתקופות אחזקה של שנה אחת.
13.1.2. מבקש הרישום כפוף לכללי האיגוד ליישוב סכסוכים בקשר לזכויות בשמות מתחם.

13.2. האיגוד אינו נושא כלפי מבקש הרישום באחריות כלשהי לפקיעת רישומו של שם המתחם, חידוש הרישום ו/או ביצוע כל פעולה שאחריות לבצעה מסורה לרשם המוסמך.

13.3. אחריות האיגוד כלפיך בקשר עם רישום שם המתחם, בדיקת הבקשה לרישומו והטיפול בו לאחר שנרשם - מוגבלת כאמור במפורש בכללי האיגוד.
13.4. מבקש הרישום מצהיר בזה כי הוא מודע ומסכים לכך שרישום שם מתחם אינו מקנה לו כל זכויות בעלות או זכות קניינית אחרת בשם המתחם - אלא זכות חוזית להחזקת שם המתחם בלבד.
13.5. מבקש הרישום יפצה וישפה את האיגוד בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה הנובעת מרישום שם המתחם, החזקתו והשימוש בו בניגוד לכללי האיגוד ו/או להוראות כל דין.

13.6. ידוע למבקש הרישום שבאפשרותו לפנות לנציב תלונות הציבור שמונה על ידי האיגוד, בכתובת: reg-complain@isoc.org.il .

13.7. הדינים החלים על סכסוכים בין מבקש הרישום לאיגוד הם דיני מדינת ישראל בלבד (בלא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי שבהם) וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתע המשפט המוסמכים במחוזות המרכז או תל אביב בלבד.

13.8. בסעיפים אלה, "הרשם המוסמך" - רשם שמות-מתחם שהוסמך על-ידי האיגוד לרשם שמות-מתחם ואשר באמצעותו מבקש הרישום רשם ו/או מנהל את שם המתחם.


14. הפסקת מתן שירותים
לייבדיאנאס אוחזת בזכות להפסיק לספק שירותי רישום, חידוש וניהול שמות מתחם בכל עת בה תחפוץ לעשות כן. אם תחליט החברה להפסיק מלספק שירותים אלו ואחרים תפיץ החברה הודעה על כך תופיע באתר הבית שלה לפחות 30 ימים טרם תום מועד הפסקת מתן השירותים.
במקרה כזה, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי להעביר את שמות המתחם שלו לרשם אחר או למרשם טרם תום תקופת הפסקת השירות ולא תהיה לו כל טענה כלפי לייבדיאנאס או מי מטעמה בגין הפסקת מתן השירותים או בגין כל נזק שייגרם לו או לצד ג' כתוצאה מכך באופן ישיר או עקיף.

15. אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
רישום וחידוש דומיינים הן פעולות שלא ניתן לקבל בגינן החזר כספי בשום אופן והן כפופות להסכם הרישום ולתנאי השימוש